مدیران شرکت

رئیس هیات مدیره: آقای علی عبداللهی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل : آقای محمد ارشادی نیک

نائب رئیس هیات مدیره: آقای هادی مومنی

عضو هیات مدیره: آقای حسن نجفی زیارانی

عضو هیات مدیره: آقای امید حسن پور

عضو هیات مدیره: آقای مسعود صیاد

عضو هیات مدیره: آقای حسین سجده

مدیر کارخانه: آقای مهندس جهانیان